داروهای ضد دل درد – ضد قولنج – و باد شکن و ضد نفخ – داروهای ضد گاستریت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشکلات و بیماریهای معده و گوارش

نسخه های مرکب نسخه های تک دارویی

نسخه های مرکب
نسخه شماره ۱- داروی باد شکن ( ضد نفخ )
دانه زیره یک قسمت
گل بابونه یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
دانه انیسون یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوشریخته و باقی بگذارید ۲۰ دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل می کنند .

نسخه شماره ۲- داروی بادشکن قوی

گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبویه یک قسمت
میوه رازیانه یک قسمت
میوه انیسون یک قسمت
میوه زیره یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید ۲۰ دقیقه دک بکشد . سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۳- داروی ضد درد و ضد نفخ
نعناع ۲۵۰ گرم
گل بابونه ۲۵۰ گرم
رازیانه ۱۰۰ گرم
ریشه شیرین بیان ۲۰۰ گرم
ریشه ختمی ۲۰۰ گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار دو قاشق ذا خوریاز مخلوط فوق را که قبلا خرد و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید ۳۰ دقیقه دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۴- داروی ضد قولنج ( کولیک )
گل بابونه یک قسمت
برگ بادرنجبویه یک قسمت
ریشه سنبل الطیب یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذا خوری ا مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۵- داروی ضد تشنج و دل درد معده
نعناع ۱۰ گرم
بابونه ۱۰ گرم
انیسون ۵ گرم
بومادران ۵ گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آرنا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۶- داروی ضد گاستریت و ضد نفخ
اسطو خودوس یک قسمت
دانه زیره ده قسمت
دانه رازیانه ده قسمت
دانه انیسون ده قسمت
گل بابونه ده قسمت
گیاه بومادران بیست قسمت
برگ نعناع سیزده قسمت
ریشه سنبل الطیب پنج قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دو بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

ننسخه شماره ۷- داروی ضد نفخ
دانه زیره یک قسمت
گل بابونه سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
ریشه سنبل الطیب سه قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد ، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه بال خود باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روی دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۸- داروی ضد نفخ
زیره ۱۰ گرم
رازیانه ۱۰ گرم
انیسون ۵ گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید

نسخه شماره ۹- داروی ضد نفخ و ضد دل درد
نعناع ۱۰ گرم
بادرنجبویه ۱۰ گرم
برگ توت فرنگی ۱۰ گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان ، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره ۱۰- دارو جهت درمان پیچش شکم همراه با درد
نعناع ۲۰ گرم
بابونه ۱۰ گرم
بادرنجبویه ۱۰ گرم
انیسون ۵ گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیدهو نرم شده باشد در یک لیوا ن آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره ۱۱- دارو جهت رفع اختلالات هاضمه
برگ انیسون یک قسمت
برگ ریحان یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
برگ مرزه ده قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا وبیده و نرم شده باشد در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده مدت یک هفته هر شب میل کنید .

نسخه های تک دارویی
نسخه شماره ۱- داروی ضد دل درد دارو : میوه یا تمام گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgare )
مقدار مصرف : بزرگسالان ۲ تا ۴ گرم ، اطفال بر حسب سن ۵/۰ تا ۱ گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۲- داروی بادشکن و ضد دل درد دارو : میوه زیره ( Carum carvi)
مقدار مصرف : بزرگسالان ۴ تا ۱۲ گرم – اطفال ۲ تا ۱ گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۳- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : گل بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla )
مقدار مصرف : ۲ تا ۸ گرم (بر حسب سن بیمار)
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۴- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum majorana )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق از داروی نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۵- داروی ضد قولنج و بادشکن دارو : برگ گیاه بادرنجبویه ( Melissa officinalis )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۶- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه آویشن شیرازی ( Thymus serpyllum )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۷- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه پودنه ( Mentha pulegium)
مقدار مصرف : ۱ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .
توجه : مصرف این دارو در زنان حامله توصیه نمی شود .
نسخه شماره ۸- داروی بادشکن دارو : اسطو خودوس ( Lavandula officinalis )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۹- داروی ضد تشنج و بادشکن دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۱۰- داروی بادشکن دارو : تخم گیاه گشنیز ( Coriandrum sativum)
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر باریک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۱۱- داروی ضد اسپاسم دارو : سیر ( Allium sativum )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم ( پودر خشک شده یا ۳-۴ دانه پیاز آن )
طرز مصرف : همراه با غذا میل کنید .
نسخه شماره ۱۲- داروی ضد اسپاسم دارو : برگ بذر البنج ( ژوسکیام ) ( Hyoscyamus niger )
مقدار مصرف : ۱۳۰ تا ۳۲۰ میلی گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ربخته مدتنیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو به علت شدید الاثر بودن باید توسط پزشک نجویز گردد .
نسخه شماره ۱۳- داروی ضد اسپاسم دارو : شیرابه خشک شدن انقوزه ( Ferula assa-foetida)
مقدار مصرف : ۳/۰ تا ۱ گرم
طرز تهیه : در کمی آب ولرم حل و میل کنید
نسخه شماره ۱۴- داروی ضد تشنج اسپاسم دارو : ریشه یا برگ گیاه شاهبیزک ( Atropa belladonna )
مقدار مصرف : ۳۰ تا ۱۰۰ گرم
طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر دفعه یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز گردد .
نسخه شماره ۱۵- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه گلدار آویشن شیرازی ( Thymus serpyllum )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۱۶- داروی بادشکن دارو : دانه گیاه سیاه دانه ( Nigella sativa )
مقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۱۷- داروی بادشکن دارو : میوه کبابه ( Piper cubeba )
مقدار مصرف : ۱ تا ۳ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و گرم گرم میل کنید .
نسخه شماره ۱۸- داروی ضد درد معده و بادشکن دارو : میوه بادیان (Pimpinella anisum )
مقدار مصرف : ۵/۰ تا ۲ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۱۹- داروی بادشکن دارو : تمام گیاه شوید ( Anethum graveolnce )
مقدار مصرف : ۵/۰ تا ۲ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۲۰- داروی ضد درد معده و بادشکن دارو : تمام گیاه مرزه ( Satureia hortensis )
مقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۲۱- داروی مقوی معده دارو : ریشه و ریزم جنطیانا ( ژانسین ) ( Gentiana Iuteas )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۳ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
توجه : افرادی که به سرعت مبتلا به سردرد یا حالت عصبی می شوند نباید این دارو را مصرف نمایند .
نسخه شماره ۲۲- داروی مقوی معده دارو : میوه ( دانه ) انیسون ( Pimpinella anisum )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۳- داروی مقوی معده دارو : میوه ( دانه ) را زیانه ( Foeniculum vulgare )
مقدرا مصرف : بزرگسالان ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۴- داروی مقوی معده و برطرف کننده ورم معده دارو : برگ نعناع ( Mentha piperita )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۵- داروی مقوی بادشکن و برطرف کننده قولنج معده
دارو : تخم شوید ( شبت ) ( Anethum graveolence )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۶- داروجهت درمان درد معده و روده دارو : زنجبیل ( Zingiber officinalis
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم یا یک قاشق مربا خوری
طرز تهیه : صبح و شب میل کنید .
نسخه شماره ۲۷- داروی مقوی معده دارو : برگ پونه (پودنه ) ( Mentha pulegium )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۸- دارو جهت برطرف کردن خونریزی معده دارو : گل بنفشه ( Viola odorata )
مقدرا مصرف : ۱۰ تا ۲۰ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۲۹- داروی مقوی معده دارو : میوه یا برگ گیاه برگ بو ( Larus nobilis )
مقدرا مصرف : ۴ تا ۸ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۳۰- داروی مقوی معده دارو : ریزوم زردچوبه ( Curcuma longa)
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۳۱- دارو جهت درمان درمان ورم و زخم معده دارو : خرفه ( Portulaca oleracea )
مقدار مصرف : صبح و ظهر و شب هر دفعه در حدود ۳ گرم خرفه تازه همراه غذا میل کنید .
نسخه شماره ۳۲- دارو جهت التهاب معده و روده دارو : مرزه ( Satureia hortensis )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنی
نسخه شماره ۳۳- دارو جهت زخم معده و اثنی عشر دارو : ریشه شیرین بیان ( مجو ) ( Glycyrrhiza glabra )
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۳۴- دارو جهت زخم معده ( CAchillea mille Folium ) دارو : گل یا تمام گیاه بومادران
مقدرا مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.